Inprest

chestionare auto pentru toate categoriile

Vehiculele

Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora

Art. 7. – Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.

Art. 8. – Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate.

Art. 9. – (1) Pentru a fi Inmatriculate, Inregistrate sau admise In circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate In conditiile legii.

(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise In circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata In conditiile legii.

(4) Pentru a fi mentinute In circulatie, vehiculele Inmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.

(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza In statii autorizate, conform legislatiei In vigoare.

(6) Pentru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si In statii proprii, autorizate potrivit legii.

Art. 10. – (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.

(2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate In trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, Impreuna cu institutiile abilitate de lege.

SECTIUNEA a 2-a

Inmatricularea, Inregistrarea si radierea vehiculelor

Art. 11. – (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le Inmatriculeze sau sa le Inregistreze, dupa caz, Inainte de a le pune In circulatie, conform prevederilor legale.

(2) La Inmatriculare, proprietarii vehiculelor sau detinatorii mandatati ai acestora, cu exceptia vehiculelor noi, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii sau a identificarii acestora de catre autoritatea competenta, In conditiile legii, dupa caz, precum si atestarea faptului ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din tara sau din strainatate.

(3) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente Inscrierea In certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv.

Art. 12. – (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau Impinse cu mana si a bicicletelor, trebuie sa fie Inmatriculate ori Inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de Inmatriculare sau de Inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele In vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse Inmatricularii sau Inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai In conditiile prevazute prin regulament.

Art. 13. – (1) Autovehiculele si remorcile se Inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta In a carei raza teritoriala proprietarii Isi au domiciliul, resedinta ori sediul, In conditiile stabilite prin reglementarile In vigoare.

(2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii, a Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se Inregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie Inmatriculate In conditiile prevazute la alin. (1).

(3) Pana la Inmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.

(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba, In conditiile stabilite prin regulament.

(5) Evidenta vehiculelor Inmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul Isi are domiciliul, resedinta sau sediul.

Art. 14. – (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate In lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun Inmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se Inregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse Inmatricularii sau Inregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 15. – (1) Autoritatea care efectueaza Inmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci elibereaza proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de Inmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de Inmatriculare. In cazul In care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea In certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare si a datelor de identificare a detinatorului mandatat.

(2) Autovehiculele se Incadreaza In una dintre urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori In una dintre subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, In categoria Tv, In conditiile stabilite In regulament.

(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le Inregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de Inregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.

(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de Inmatriculare si ale certificatului de Inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Este interzisa punerea In circulatie a unui vehicul, Inmatriculat sau Inregistrat, care nu are montate placute cu numarul de Inmatriculare sau de Inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele In vigoare, precum si In cazul In care certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare este retinut, iar dovada Inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat.

Art. 16. – Inmatricularea, Inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost Incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.

Art. 17. – (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat Inmatricularea sau Inregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, In urmatoarele cazuri:

a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia Intr-un spatiu adecvat, detinut In conditiile legii;
b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului;
c) la trecerea vehiculului In proprietatea altei persoane, In conditiile legii;
d) la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat Inmatricularea sau Inregistrarea;
e) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv.
(2) Radierea din evidenta a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face In baza hotararii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat Inmatricularea sau Inregistrarea.
(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu In termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.

Art. 18. – In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de Inmatriculare sau de Inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de Inmatriculare sau de Inregistrare, In conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Art. 19. – Procedura Inmatricularii, Inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.