Perioadele de odihna si pauzele

Ordonanta Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.10 si pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 1. – (1) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, internationale (AETR), denumit in continuare Acordul AETR.”
 2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: „(3) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele in transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de inregistrare in transportul rutier si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014.”
 3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. 2. – Operatiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), n) si p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul Romaniei, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.”
 4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 4. – (1) Controlul respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier.
  (2) Controlul in trafic se efectueaza de catre inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier sau politisti rutieri si personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.
  (3) Controlul la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.
  (4) Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR si ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in continuare Coordonator national.
  (5) In vederea verificarii datelor din tahograf/aparatura de inregistrare, potrivit competentelor stabilite in baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 si ale Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia utilizeaza cartelele de control eliberate de catre autoritatea competenta desemnata in acest sens.”

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. 8. – (1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcarile dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR, carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, si constituie contraventii daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) depasirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
b) depasirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
c) depasirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere saptamanale;
d) depasirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive;
e) utilizarea unui vehicul fara a avea instalat/a un/o echipament/aparatura de inregistrare omologat/a sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci cand dotarea cu aparat tahograf digital se impunea;
f) utilizarea altei cartele tahografice decat a celei emise conducatorului auto;
g) conducerea unui vehicul cu o cartela tahografica obtinuta in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile in vigoare;
h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor inregistrate pe diagrama tahografica, detinute in memoria echipamentului/aparaturii de inregistrare, in cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de inregistrare;
i) interventia asupra echipamentului/aparaturii de inregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel incat aceasta sa poata conduce la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare;
j) prezenta in vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare.
(2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
b) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;
c) depasirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale;
d) depasirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive;
e) depasirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neintrerupta;
f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore;
g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci cand este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore;
h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat;
i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj;
j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului saptamanal redus;
k) diminuarea cu pana la 9 ore a repausului saptamanal normal;
l) utilizarea in conditii necorespunzatoare a posibilitatii de derogare prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
m) remunerarea conducatorilor auto in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata, chiar si sub forma de prime sau majorari salariale, in cazul in care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze siguranta rutiera si/sau sa incurajeze incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
n) echipamentul/aparatura de inregistrare nu functioneaza corect, este defect (a), nu este calibrat (a) sau sigilat (a) corespunzator ori nu are verificarea periodica in termenul de valabilitate;
o) echipamentul/aparatura de inregistrare este utilizat (a) necorespunzator, a suferit interventii abuzive sau nu este utilizata o cartela tahografica valabila;
p) inregistrarile activitatii conducatorilor auto nu sunt pastrate de catre operatorul de transport/intreprinderea sub forma de diagrame tahografice, rapoarte imprimate si/sau date descarcate, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto;

Acest articol are 1 comentarii

Lasa un comentariu

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.